TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
aplicabile
Contractului de locațiune a autovehiculelor

 1. Definiții

Pentru înțelegerea și interpretarea contractului, părțile precizează în mod expres care este sensul următoarelor cuvinte și expresii:

 • Locatorul autovehiculului este Societatea GCA Luxcars S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 15,ap. 8, județul Cluj, înmatriculată la ORC sub nr. J12/5655/08.09.2022, având Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ12/5655/2022 și CUI 46803270, cont bancar deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO77BTRLRONCRT0CI3004801, telefon +40754328550, e-mail office@gcarentacar.ro, reprezentată de administrator Câmpan Gheorghe Florin, și este identificată atât în contractul de locațiune, cât și în prezentele „Termeni și condiții” sub denumirea de „locator”.
 • Locatarul autovehiculului este persoana care, prin semnarea contractului de locațiune, dobândește dreptul de folosință al autovehiculului închiriat, în schimbul chiriei.
 • Autovehiculul este bunul asupra căruia locatorul constituie locatarului dreptul de folosință, cu specificațiile și datele de identificare detaliate în contractului de locațiune.
 • Contractului de locațiune este acordul de voință al părților în temeiul căruia locatorul constituie locatarului dreptul de folosință asupra unui autovehicul. Contractul de locațiune este alcătuit din înscrisul în care sunt prezentate datele părților, informațiile privind autovehiculul închiriat, durata contractului și alte informații relevante, precum și din prezentele „Termeni și condiții”.
 • Rezervarea reprezintă exprimarea în scris a intenției locatarului de a încheia contractul de locațiune, cu indicarea tipului autovehiculului dorit și a perioadei locațiunii, în condițiile contractuale și la prețul utilizate de locator, urmată de confirmarea de către locator a disponibilității autovehiculului.
 • Teritoriul este suprafața geografică în care autovehiculul închiriat poate fi folosit.
 • Termenii și condițiile generale aplicabile Contractului de locațiune al autovehiculelor sunt prezentele clauze care fac parte integrantă din Contractul de locațiune.
 1. Obiectul contractului
 • Obiectul contractului stabilit prin acordul părților este reprezentat de constituirea dreptul de folosință asupra autovehiculului determinat prin caracteristicile și datele identificare menționate în contractul de închiriere.
 • Locatarul este persoana care are dreptul să folosească și să conducă autovehiculul. În cazul în care locatarul dorește ca alte persoane să poată folosi ori conduce autovehiculul, este necesar să solicite acordul locatorului în acest sens. Locatorul poate refuza autorizarea persoanei propuse de locatar, în funcție de vârsta și experiența aceste persoane în activitatea de conducător auto.
 • Autovehiculul poate fi folosit pe teritoriul României. Autovehiculul poate fi folosit și teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene doar în situația în care părțile prevăd în mod expres și în scris acest aspect.
 • Odată cu autovehiculul închiriat și în limita stocului locatorului, se pot pune la dispoziția locatarului, la cererea acestuia și în schimbul prețului practicat de locator la data încheierii contractului de locațiune, unele dispozitive și echipamente speciale, cum ar fi GPS, scaun pentru copii, suport bicicletă, portbagaj pentru plafon etc.
 • Destinația bunului stabilită de părți este folosirea autoturismului pentru transportul locatarului, a însoțitorilor acestuia și a bagajelor lor personale.
 • Părțile trebuie să menționeze în mod expres în contractul de locațiune dacă autovehiculele sunt închiriate cu o limită maximă de nr. de km/zi sau cu nr. de km/zi nelimitat.
 • Pentru a stabili numărul de kilometri parcurși de locatar cu autovehiculul închiriat se va calcula diferența dintre numărul de kilometri parcurși pe durata locațiunii sau la momentul restituirii autovehiculului și numărul de kilometri înregistrați la bordul autovehiculului la data predării către locatar. Determinarea numărului de kilometri se face prin consultarea instrumentelor de bord ale autovehiculului care indică distanța parcursă cu acel autovehicul.
 • Obiectul derivat al contractului este reprezentat de un bun mobil, astfel că în privința acestui contract nu sunt incidente normele din materia închirierii bunurilor imobile, cum ar fi cele aplicabile închirierii locuințelor, a spațiilor destinate exercitării activității unui profesionist.
 1. Prețul locațiunii, modalitățile de plată, penalități
 • În schimbul folosinței bunului, locatarul datorează o chiria prevăzută în contractul de închiriere. În cazul în care părțile nu prevăd chiria în mod expres, se va considera că prețul locațiunii este chiria pe care o practică în mod obișnuit locatorul pentru tipul de autovehicul închiriat, la data încheierii contractului de locațiune.
 • Pentru fiecare persoană suplimentară agreată de locator, la cererea locatarului, să conducă autovehiculul, locatarul datorează un preț suplimentar de 50 euro.
 • Pentru deplasările în afara granițelor României, prețul locațiunii se majorează cu 100 €.
 • Atunci când se închiriază un autovehicul cu limită maximă de nr. de km/zi, iar locatarul depășește limita respectivă, va achita o diferență de preț la restituirea autovehiculului de 0,5 euro/km.
 • Prețul locațiunii, al daunelor și al altor costuri din contractul de locațiune și din prezentele „Termeni și condiții” este stabilit în moneda EURO. Plata chiriei se realizează în moneda RON, la cursul BNR din ziua facturării, sau EURO, la care se adaugă un comision de risc valutar de 1% din suma, daca plata pentru chiria Autovehicolului sa facut in RON.
 • Plata se face în numerar, cu cardul sau prin transfer bancar în contul locatorului, anterior predării autovehiculul. Neîndeplinirea obligației de plată oferă locatorului posibilitatea de a refuza predarea autovehiculului către locatar.
 • Părțile pot conveni în mod expres și în scris ca plata chiriei să fie făcută la o altă dată.
 • Neplata la termen a facturilor emise de locator produce dobânzi penalizatoare de 1%/zi de întârziere aplicată asupra valorii debitului restant, până la plata integrală a debitului. Valoarea penalităților poate depăși debitul principal.
 1. Durata contractului
 • Autovehiculul este dat în locațiune pentru perioada specificată expres și în scris în cuprinsul contractului de locațiune.
 • Durata contractului poate fi prelungită, la solicitarea locatarului, făcută telefonic, prin mesaj text, e-mail, dacă locatorul acceptă expres această prelungire. Imediat după solicitarea de prelungire acceptată de locator, locatarul sau un delegat al acestuia se va prezenta la sediul locatorului pentru modificarea contractului de locațiune și pentru achitarea diferenței de preț. De asemenea, modificarea contractului de locațiune se poate face și la distanță, situație în care contractul modificat va fi trimis între părți prin e-mail, iar diferența de preț se va plăti prin transfer bancar, comunicându-se dovada locatorului.
 1. Predarea și restituirea autovehiculului
 • Predarea autovehiculului închiriat se face la data semnării contractului, imediat după plata chiriei de către locatar.
 • Locatorul se obligă să asigure locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe toată durata contractului de locațiune.
 • Predarea și restituirea autovehiculului se va face în Cluj-Napoca, la locația convenită de părți în contractul de locațiune. Părțile pot conveni expres și în scris ca predarea și restituirea să fie făcută în alt loc situat pe teritoriul României, în schimbul unei taxe suplimentare, stabilite prin acordul părților.
 • Cu ocazia predării și restituirii autovehiculului, se va semna rubrica aferentă din contractul de locațiune și se vor menționa toate avariile, zgârieturile, loviturile, abaterile de la planeitatea caroseriei, fisuri sau imperfecțiuni ale geamurilor, farurilor sau stopurilor autovehiculului, precum și orice rupturi sau pete prezente pe materialele din interiorul autovehiculelor.
 • Cu ocazia predării autovehiculului, se vor preda locatarului și certificatul de înmatriculare și poliția RCA ale autovehiculului în original. Prin semnarea procesului verbal de predare-primire, locatarul atestă că a primit și aceste documente în original, fără a fi necesară o mențiune expresă în acest sens.
 • Autovehiculul se predă cu rezervorul de carburant plin, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de locațiune. În orice caz, se va face mențiune expresă cu privire la cantitatea de carburant prezentă în rezervor. În lipsa mențiunii, se prezumă că rezervorul de carburant a fost plin la momentul predării.
 • Autovehiculul se restituie cu rezervorul de carburant plin, cu excepția cazului în care s-a prevăzut în procesul-verbal de predare-primire că, la momentul predării, nivelul carburantului din rezervor a fost mai mic. Dacă locatarul trebuia să restituie autovehiculul cu rezervorul plin, iar nivelul de carburant din rezervor este mai mic, locatarul va plăti o taxă de 100 euro.
 • Autovehiculul va fi predat și restituit într-o stare de conformitate optimă pentru a fi folosit pe drumurile publice.
 • Autovehiculul va fi predat și restituit într-o stare vizuală suficient de bună pentru a fi observabilă structura exterioară a caroseriei. Dacă autovehiculul este predat într-o stare neconformă sau murdar, se va face mențiune în procesul-verbal de predare-primire.
 • În situația în care autovehiculul este restituit într-o stare necorespunzătoare, murdar sau în afara orelor de program ale locatorului, acesta din urmă va comunica neconformitățile constatate ca urmare a autovehiculului într-un termen de 24h care va curge din ziua lucrătoare următoare restituirii.
 • Locatarul se obligă să restituie autovehiculul la data și la ora prevăzute în contractul de locațiune, în zilele lucrătoare, în timpul orelor de program ale locatorului și în locul din care a fost preluat, cu excepția situației în care părțile au convenit altfel. În acest din urmă caz, locatorul poate percepe o taxă suplimentară de 50 euro.
 • Dacă predarea nu poate fi făcută în zilele lucrătoare ori în orele de program ale locatorului, cu acordul prealabil scris al locatorului, mașina va fi lăsată în locul prevăzut al restituirii, iar cheia și documentele în original însoțitoare ale autovehiculului vor fi lăsate în easy-box-ul indicat de locator.
 • Restituirea autovehiculul se consideră îndeplinită abia după semnarea rubricii aferente din procesul-verbal de predare-primire.
 • Locatarul nu poate refuza sub niciun motiv restituirea autovehiculului la finalul perioadei convenite pentru închiriere. În mod expres, părțile exclud existența vreunui drept de retenție al locatarului cu privire la autovehiculul închiriat.
 • În ipoteza în care locatarul nu restituie locatorului autovehiculul la finalul perioadei convenite pentru închiriere, locatorul are posibilitatea de a intra în posesia autovehiculului în orice mod legal, chiar și fără concursul instanțelor de judecată, al executorilor judecătorești sau al altor autorități publice.
 • Autovehiculul va fi restituit cu aceleași accesorii și, dacă e cazul, echipamente și dispozitive speciale pe care le avea în momentul predării, cum ar fi anvelopele, GPS-ul, scaunul de copii, suportul de bicicletă, portbagajul de plafon etc. Orice schimbare a accesoriilor și, dacă e cazul, echipamentelor și dispozitivelor speciale cu care autovehiculului a fost predat va fi imputată locatarului, care va suporta costul bunurilor înlocuite.
 • Starea autovehiculul la momentul restituirii se va constata de un angajat al locatorului, în prezența locatarului și va fi menționată în cuprinsul procesului-verbal de predare primire întocmit cu ocazia restituirii.
 • În cazul în care locatarul nu va restitui autovehiculul la data și la ora convenite, restituindu-l cu o întârziere mai mare de 2 ore și/sau în afara orelor de program ale locatorului, locatarul va achita, suplimentar, chiria aferentă unei zile de închiriere.
 • În cazul în care predarea nu poate fi făcută în zilele lucrătoare ori în orele de program ale locatorului, starea autovehiculul la momentul restituirii se va constata de un reprezentant/angajat al locatorului, în lipsa locatarului, acesta din urmă asumându-și constatările făcute de reprezentantul/angajatul locatorului în procesul-verbal de predare primire întocmit cu ocazia restituirii. Locatorul va comunica locatarului neconformitățile constatate într-un termen de 48 ore de la data întocmirii procesului-verbal de predare primire întocmit cu ocazia restituirii. De asemenea, locatorul poate reține din garanție contravaloarea lucrărilor necesare aducerii autovehiculului în starea din momentul predării către locatar.
 1. Obligațiile locatorului
 • Locatorul este obligat să predea autovehiculul în condițiile cuprinse în Secțiunea (E) din prezentele „Termeni și condiții”.
 • Locatorul este obligat să asigure locatarului liniștita folosință asupra autovehiculului închiriat pe toată durata contractuală.
 • Locatorul este obligat să înlocuiască autovehiculul închiriat cu un alt autovehicul din aceeași clasă sau dintr-o clasă superioară, în situația în care autovehiculul închiriat suferă anumite avarii din ale motive decât culpa locatarului sau furtul autovehiculului.
 • Locatorul este obligat să se asigure că autovehiculul predat întrunește toate condițiile tehnice de funcționare, că este în stare normală de funcționare, că nu are defecte și lipsuri și întrunește toate condițiile pentru a fi pus în circulație pe drumurile publice.
 • Locatorul este obligat să remită locatarului împreună cu autovehiculul predat documentele necesare pentru utilizarea sa și punerea în circulație pe drumurile publice (certificatul de înmatriculare și polița RCA în original).
 • Locatorul este obligat să remită locatarului împreună cu autovehiculul predat dispozitivele și echipamentele speciale, potrivit mențiunilor din procesul-verbal de predare-primire.
 • Locatorul este obligat să plătească taxa de drum datorată pentru circulația pe drumurile publice din România aferentă categoriei de autovehicul predat locatarului (Rovigneta).
 • Locatorul este obligat să informeze locatarul asupra dotării sau lipsei dotării autovehiculului cu sistem GPS.
 • Locatorul este obligat să plătească asigurarea CASCO contra accidentelor și contra furtului pentru autovehiculul închiriat, în măsura și în condițiile convenite cu locatarul.
 • Locatorul este obligat să plătească contravaloarea amenzilor provenite din contravenții sau infracțiunii care țin de obligații ce incumbă proprietarului autovehiculului, cum sunt obligația de efectuare a ITP, de reparație a autovehiculului, de încheiere a poliței de asigurare obligatorie RCA, de plată a taxei pentru circulația pe drumurile publice din România (Rovigneta) și altele asemenea.
 1. Obligațiile locatarului
 • Locatarul poate să conducă autovehiculul închiriat numai dacă a împlinit vârsta de 18 ani și deține un permis valabil de conducere dobândit cu cel puțin 1 an înaintea semnării contractului de locațiune.
 • În măsura în care o persoană face o rezervare a unui autovehicul prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail, telefon), locatorul este îndreptățit să refuze încheierea contractului de locațiune dacă, ulterior verificărilor, locatorul constată că locatarul sau persoana propusă pentru conducerea autoturismului nu îndeplinește condițiile de vârstă și/sau experiență minimă în activitatea de conducere a autovehiculelor.
 • Locatarul are obligația ca la încheierea contractului de locațiune să prezinte în original permisul său valabil de conducere, o carte de identitate sau pașaport valabile, precum și un card de credit sau de debit aflat în perioada de validitate și care are suficient sold încât să poată fi debitat cu contravaloarea chiriei și a garanției.
 • Când autovehiculul urmează să fie închiriat de un locatar al cărui permis de conducere este emis de un stat pe teritoriul căruia conducerea autovehiculelor se face pe partea stângă a carosabilului sau de un stat care nu folosește alfabetul latin, locatarul trebuie să dețină un permis de conducere internațional.
 • Locatarul are obligația de a conduce autovehiculul doar pe drumurile publice de pe teritoriul României sau cel convenit cu locatorul.
 • Locatarul este obligat să nu cesioneze contractul, drepturile sau obligațiile izvorâte din acesta și să nu subînchirieze în nicio situație autovehiculul. Nesocotirea acestei interdicții duce la rezilierea imediată a contractului de locațiune, fără a fi necesară punerea locatarului în întârziere, cu consecința preluării bunului de către locator din folosința oricui s-ar afla. De asemenea, locatarul va datora locatorului cu titlul de clauză penală 200 euro.
 • Locatorului îi este interzis să folosească autovehiculul în scopuri comerciale sau de obținere a unui profit, pentru activități de tractare sau împingere a altor autovehicule, a remorcilor etc., în concursuri sau curse legale sau ilegale, în antrenamente, pentru instruirea altor șoferi, pentru transportul de substanțe sau materii periculoase, pentru transportul de animale. Animalele de companie ale locatarului și ale persoanelor care îl însoțesc se va putea efectua numai în cuști speciale. Nesocotirea acestei interdicții va atrage obligarea locatarului la plata clauzei penale de 2000 euro.
 • Locatorului și persoanelor care îl însoțesc le este interzis fumatul în autovehicul, consumul de alcool și de alte substanțe stupefiante și psihotrope. Nesocotirea acestei interdicții va atrage obligarea locatarului la plata clauzei penale de 100 euro.
 • Locatorul este obligat să nu permită conducerea autovehiculului închiriat de altă/alte persoană/e, în lipsa acordului expres și în scris al locatorului.
 • Dacă autovehiculul urmează să fie condus (și) de o altă/alte persoană/e decât locatarul, acesta din urmă este obligat să anunțe locatorul asupra acestui aspect, să comunice datele de identificare ale acelei/acelor persoane, să pună la dispoziția locatorului în original permisul valabil de conducere, precum și cartea de identitate sau pașaportul valabile. De asemenea, locatarul este obligat să solicite locatorului agrearea acelei/acelor persoană/e ca utilizatori/conducători ai autovehiculului și să plătească taxa suplimentară datorată în această situație. În cazul în care locatorul agreează persoana/ele propusă/e de locatar, numele acesteia/acestora și datele de identificare vor fi menționate în contractul de închiriere.
 • Persoanele a căror agreare din partea locatorului este solicitată de locatar trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani și să dețină un permis valabil de conducere dobândit cu cel puțin 1 an înaintea semnării contractului de locațiune. De asemenea, trebuie să îndeplinească toate condițiile pe care locatarul trebuie să le îndeplinească pentru a conduce autovehiculul, potrivit prezentelor „Termeni și condiții”.
 • Locatarul are obligația de a conduce autovehiculul exclusiv pe teritoriul României. În cazul în care intenționează să conducă autovehiculul pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, locatarul trebuie să obțină acordul prealabil, expres și scris al locatorului. Taxele de drum aferente statelor străine sunt în sarcina locatarului.
 • Locatarul are obligația de a nu conduce, în nicio situație, autovehiculul în afara teritoriului Uniunii Europene și al Spațiului Economic European. În cazul încălcării acestei oblicații, locatarul este obligat la plata unei clauze penale de 500 euro. De asemenea, locatarul va fi obligat la repararea oricărui prejudiciu adus locatorului, cum ar fi avarierea autovehiculului, plata unor taxe, amenzi sau alte costuri rezultate din circulația în afara teritoriului Uniunii Europene și al Spațiului Economic European și altele. În cazul în care autovehiculul, aflat în afara teritoriului Uniunii Europene și al Spațiului Economic European, este furat sau distrus total ori parțial, locatarul va fi obligat la plata către locator a valorii unui autovehicul nou de aceeași marcă, model, cu caracteristici și dotările similare, precum și a dispozitivelor și echipamente speciale predate împreună cu autovehiculul.
 • Locatarul este obligat să plătească, înainte de predarea autovehiculului, chiria stabilită conform contractului de locațiune.
 • Locatarul este obligat să constituie o garanție la dispoziția locatorului, în cuantumul indicat în contractul de locațiune, în numerar, card de credit, carte de debit, filă cec sau bilet la ordin. Garanția astfel constituită poate fi reținută de locator în situația în care locatarul comite orice abatere de la contractul de locațiune și/sau prezentele „Termeni și condiții”, care angajează o obligație pecuniară față de locator.
 • Locatarul este obligat să plătească taxele de drum suplimentare Rovignetei, cum ar fi taxa pentru utilizarea unor poduri, taxa pentru accesul în anumite localități etc.
 • Locatarul este obligat să plătească contravaloarea tarifului de parcare pentru staționarea în parcările publice sau private, precum și a altor taxe specifice circulație sau staționării pe drumurile publice.
 • Locatarul este obligat să plătească contravaloarea amenzilor provenite din contravenții sau infracțiunii comise de conducătorul sau utilizatorul autovehiculului, cum sunt amenzile pentru neachitarea tarifelor de parcare, amenzile pentru depășirea vitezei maxime legale, pentru producerea de accidente pe drumurile publice, amenzile acordate pentru încălcarea oricărei reguli de circulație obligația și alte asemenea.
 • Locatarul este obligat să sisteze călătoria și să anunțe locatorul deîndată ce observă semne sau indicatori care semnalizează orice funcționare defectuoasă a autovehiculului. În cazul nerespectării acestei obligații, locatarul este obligat să suporte în întregime contravaloarea reparațiilor și a oricăror alte daune produse locatorului sau terților urmare a defecțiunii neraportate în termen.
 • Locatarul este obligat de a se abține de la efectuarea oricărei reparați sau a altor lucrări la autovehicul, fără aprobarea prealabilă și scrisă a locatorului sau a reprezentanților acestuia. Reparațiile vor fi executate doar în service-urile auto pe care locatorul le-a agreat.
 • Locatarul este obligat de a se abține de la efectuarea oricărei intervenții de orice natură asupra autovehicul, fiind ținut la a-l restitui în starea în care i-a fost predat de locator. În cazul nesocotirii acestei obligații, locatarul va suporta toate costurile necesare aducerii autovehiculului în starea inițială.
 • În situația implicării autovehiculului într-un accident rutier sau în cazul avarierii, din orice cauză, a autovehiculului, locatarul este obligat să anunțe locatorul deîndată, precum și organele de poliție. Totodată, locatarul are obligația de a efectua toate demersurile prevăzute de lege în aceste situații și de a obține toate actele doveditoare și probele necesare pentru repararea autovehiculului, cum este declarația de constatare amiabilă a accidentelor rutiere etc.
 • Locatarul este obligat a restitui autovehiculul în starea în care i-a fost predat de locator, curat la interior și la exterior, cu rezervorul de carburant plin sau la nivelul precizat în procesul-verbal de predare-primire, conținând tipul de carburant cu care motorul autovehiculului rulează. În cazul nesocotirii acestei obligații, locatarul va suporta costurile necesare pentru aducerea autovehiculului în starea identică celei în care i-a fost predat.
 • Locatarul este obligat a restitui autovehiculul în zilele lucrătoare, în intervalul orelor de program ale locatorului și în locul în care i-a fost predat de locator, cu excepția situației în care părțile au convenit că restituirea se va face în alt loc. Nesocotirea acestei obligații atrage suportarea de către locatar a costurilor necesare cu recuperarea autovehiculului din locul în care a fost lăsat, precum și o clauză penală de 200 euro.
 • Întârzierea restituirii cu 24h, fără anunțarea locatorului sau fără obținerea prelungirii duratei contractului de locațiune, îndreptățește locatorul să anunțe organele de poliție și autoritățile competente, precum și compania de asigurare. De asemenea, locatorul poate proceda la executarea garanției constituite de locatar.
 • În ipoteza în care locatarul nu restituie locatorului autovehiculul la finalul perioadei convenite pentru închiriere, fără anunțarea locatorului sau fără obținerea prelungirii duratei contractului de locațiune, obligă locatarul la plata prețului chiriei convenite de părți pentru fiecare zi de întârziere.
 • Locatarul are obligația de a plăti locatorului o sumă egală cu cea pe care locatorul trebuie să o plătească asigurătorului în caz de dună totală ori furt ale autovehiculului în condițiile detaliate mai jos. În cazul producerii unei daune autovehiculului care ar fi încadrată în categoria „daună totală”, locatarul va suporta 20% din valoarea autovehiculului, având în vedere că asigurătorul acoperă doar 80% din valoarea acestuia.
 • Locatarul are obligația de a utiliza și întreține autovehiculul cu diligența unui bun proprietar, cu responsabilitate și în acord cu legislația aplicabilă activității de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice.
 • Locatarul are obligația de a se sigura că transportarea copiilor cu autovehiculul închiriat se va face numai în scaunul adecvat vârstei lor.
 • Locatarul are obligația de păstra cu atenție documentele originale predate acestuia (certificatul de înmatriculare al autovehiculului și polița RCA), iar în caz de furt, distrugere, pierdere etc. a acestor documente, locatarul va trebui să plătească locatorului 200 euro.
 1. Asigurarea autovehiculului
 • Autovehiculul este asigurat printr-o poliță de asigurare auto obligatorie RCA și printr-o poliță CASCO, ce acoperă riscul producerii accidentelor și al furtului.
 • Asigurările autovehiculului sunt valabile numai pe teritoriul României, valabilitatea lor putând fi extinsă și pe teritoriul altor țări, la cererea prealabilă a locatarului și contra cost.
 • Locatarul declară că i s-a adus la cunoștință clauza din contractul de asigurare CASCO potrivită căreia în situația intervenirii unui risc asigurat (daună, avarie sau furt), prejudiciul este acoperit de asigurător numai în parte. Intervenirea riscului asigurat în perioada de derulare a contractului de locațiune determină ca diferența dintre valoarea totală a prejudiciului și valoarea din prejudiciu suportată de asigurător va fi în sarcina locatarului. Plata se va efectua la restituirea autovehiculului sau anterior (în caz de furt sau daună-totală).
 • Asigurările care privesc autovehiculul nu acoperă:
 • Avarierea părții inferioare a autovehiculului – șasiu, bloc motor etc. – prin acțiune deliberată sau neglijență;
 • Avarierea jantelor sau pneurilor cauzată de alt eveniment decât un accident auto sau de conducerea autoturismului de o altă persoană decât cea prevăzută în contract;
 • Pierderea cheilor sau a documentelor originale ale autovehiculului;
 • Deteriorarea vizibilă a habitaclului;
 • Avarierea sau pierderea unor accesorii al autovehiculului (cric, roată de rezervă, trusă medicală etc.) precum și a dispozitivelor și echipamentelor speciale închiriate împreună cu autovehiculul;
 • Alimentarea autovehiculului cu carburant greșit;
 • Deteriorarea autovehiculului ca urmare a fumatului în interior, a consumului de alimente sau alte substanțe în interior, a conducerii sub influența alcoolului, a altor substanțe stupefiante și psihotrope ori a medicamentelor cu efect similar etc.;
 • Asigurarea persoanelor și a bagajelor transportate cu autovehiculul;
 • Conducerea autoturismului pe teritoriul unor state sau regiuni care sunt implicate în conflicte armate.

Costul prejudiciilor produse din riscurile neacoperite de asigurarea CASCO va fi suportat de către locatar.

 • Locatarul își asumă în întregime riscul pierderii, furtului, distrugerii totale sau avarierii parțiale a autovehiculului, inclusiv pentru situații de forță majoră sau caz fortuit, cu excepția situațiilor în care evenimentul prejudiciator este acoperit de asigurările CASCO sau RCA ale autovehiculului.
 • În cazul în care evenimentul prejudiciator este acoperit de asigurările CASCO sau RCA ale autovehiculului, indiferent de motivul prejudiciului și independent de suportarea daunei de către asigurător, locatarul va achita locatorului o parte din prejudiciul creat prin dauna, avariere sau furtul autovehiculului, astfel:
 • 16% din valoarea unui autovehicul nou din marca, modelul și cu caracteristicile și dotările autovehiculului închiriat, în cazul unei daune ce depășește valoarea de 60.000 euro;
 • 11% din valoarea unui autovehicul nou din marca, modelul și cu caracteristicile și dotările autovehiculului închiriat, în cazul unei daune ce depășește valoarea de 50.000 euro;
 • 9% din valoarea unui autovehicul nou din marca, modelul și cu caracteristicile și dotările autovehiculului închiriat, în cazul unei daune ce depășește valoarea de 30.000 euro;
 • 6% din valoarea unui autovehicul nou din marca, modelul și cu caracteristicile și dotările autovehiculului închiriat, în cazul unei daune ce depășește valoarea de 20.000 euro;
 • 3% din valoarea unui autovehicul nou din marca, modelul și cu caracteristicile și dotările autovehiculului închiriat, în cazul unei daune ce depășește valoarea de 10.000 euro;
 • 1,5% din valoarea unui autovehicul nou din marca, modelul și cu caracteristicile și dotările autovehiculului închiriat, în cazul unei daune ce depășește valoarea de 5.000 euro.

Valorile intermediare celor precizate mai sus vor fi calculate pe baza unui algoritm matematic aplicabil cotațiilor de mai sus. Sumele stipulate mai sus sau calculate pe baza algoritmului nu vor fi percepute în situația în care locatarul achiziționează autovehiculul închiriat, după reparație, la prețul de achiziție plătit de locator, din care se va scădea devalorizarea specifică perioadei de exploatare.

 1. Garanția
 • La data încheierii contractului de locațiune, locatarul va constitui o garanție în cuantumul specificat în contractul de locațiune și o va menține la dispoziția locatorului pe toată durata derulării contractului de locațiune.
 • Neconstituirea garanției înainte de predarea autovehiculului îndreptățește locatorul să refuze predarea acestuia.
 • Garanția se constituie pentru a acoperi pagubele produse autovehiculului din vina locatarului și pentru a stinge obligațiile de plată ale locatarului pentru oricare dintre situațiile prevăzute în contractul de locațiune și în prezentele „Termeni și condiții”, cum ar fi restituirea autovehiculului cu întârziere, plata cu întârziere a facturilor emise către locatar, penalitățile de întârziere, restituirea autovehiculului cu carburant insuficient față de nivelul convenit de părți, avarierea autovehiculului, nerespectarea condițiilor de întreținere a autovehiculului ș.a.
 • Locatorul are dreptul să rețină, în parte sau în integralitate, garanția constituită de locatar, în situația în care locatarul nu plătește locatorului sumele pe care le datorează în temeiul contractului de locațiune și al prezentelor „Termeni și condiții”. Cu titlu de exemplu, sunt astfel de sume datorate: prețul folosinței autovehiculului, daunele produse în urma unui accident rutier, a unei coliziuni sau a nerespectării condițiilor de întreținere a autovehiculului, penalitățile pentru restituirea autovehiculului cu insuficient carburant, penalitățile pentru întârziere sau neexecutare, amenzile provenite din fapte imputabile locatarului, alte taxe care erau în sarcina locatarului ș.a.
 • În măsura în care garanția constituită de locatar nu este suficientă pentru acoperirea acestor datorii, locatorul va putea reține diferența direct de pe cardul de credit al locatarului, transmițându-i acestuia din urmă o factură în acest sens. Dacă reținerea datoriilor în acest fel este imposibilă, locatorul va putea apela la toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție pentru recuperarea datoriilor, întrucât răspunderea locatarului nu se limitează la suma constituită ca garanție.
 • Garanția este eliberată la dispoziția locatarului la momentul semnării procesului-verbal de predare-primire cu ocazia restituirii autovehiculului, în cazul în care a fost constituită în numerar.
 • Garanția este eliberată la dispoziția locatarului într-un termen de 10 zile de la momentul semnării procesului-verbal de predare-primire cu ocazia restituirii autovehiculului, în cazul în care a fost blocată în contul de credit/debit al locatarului.
 • În cazul în care există indicii că autovehiculul a suferit daune care nu pot fi constatate sau estimate imediat, garanția se va restitui după efectuarea unei verificări temeinice a stării autovehiculului și după evaluarea eventualelor avarii. În acest caz, garanția va putea fi virată în contul bancar indicat de locatar, chiar dacă constituirea garanției se făcuse în numerar.
 1. Avarierea autovehiculului
 • În cazul implicării autovehiculului într-un eveniment rutier sau în cazul avarierii autovehiculului din orice motiv, locatarul este obligat să anunțe deîndată locatorul și organele de poliție.
 • Locatarul este obligat a efectua deîndată toate demersurile legale ce trebuie parcurse în astfel de situații, cum ar fi oferirea de declarații organelor de poliție, solicitarea unei copii a procesului-verbal de constatare a contravenției dacă este cazul etc.
 • Locatarul este obligat să întocmească și/sau obțină toate documentele și probele necesare în astfel de situații, cum ar fi completarea si solicitarea unei copii de pe formularul de constatare amiabilă a accidentului, solicitarea poliței de asigurare obligatorie RCA a celuilalt autoturism implicat în accident, obținerea autorizației de reparație etc.
 • Este exclusă răspunderea locatorului pentru orice eveniment în care autovehiculul este implicat pe durata de timp în care se află în paza locatarului. Locatarul va suporta costul tuturor prejudiciilor create din culpa sa, din evenimente cu autor necunoscut sau din alte evenimente care nu sunt acoperite de asigurările autovehiculului, atât față de locator, cât și față de terți.
 1. Încetarea contractului
 • Contractul încetează numai după restituirea autovehiculului închiriat.
 • Pentru retractarea unei rezervări, locatarul trebuie să înștiințeze în scris locatorul asupra acestui aspect cu minim 48h înaintea datei și orei pentru care rezervarea a fost făcută. Retractarea rezervării făcută într-un interval mai scurt decât 48h atrage reținerea unui preț al dezicerii echivalent cu chiria pentru o zi a autovehiculului rezervat.
 • În cazul în care locatarul, fără a retracta rezervarea, nu se prezintă pentru a încheia contractul de locațiune și a primi autovehiculul, locatorul este îndreptățit să perceapă o penalitate egală cu 50% din valoarea chiriei calculată prin raportare la intervalul pentru care autovehiculul a fost rezervat, dar nu mai mică decât echivalentul chiriei pentru o zi a autovehiculului rezervat.
 1. Clauze finale
 • În cazul neexecutării obligațiilor asumate în temeiul prezentului contract părțile sunt considerate de drept în întârziere, fără a fi necesară nicio altă formalitate.
 • Toate litigiile privitoare la nașterea, modificarea, stingerea și interpretarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. Atunci când soluționarea amiabilă nu este posibilă, părțile sunt de acord ca judecarea litigiilor să se facă de instanțele competente material din Cluj-Napoca.
 • Contractul de locațiune a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, iar prin semnarea înscrisului ambele părți atestă că se află fiecare în posesia câte unui exemplar. Părțile au citit în întregime conținutul prezentului înscris și au constatat că acesta corespunde în mod fidel voinței lor.
 • Prin semnarea prezentelor „Termeni și condiții”, locatarul atestă citirea și înțelegerea clauzelor cuprinse în contractul de locațiune și în prezentele „Termeni și condiții”, precum și acordul său expres asupra tuturor acestor clauze.
 • Locatarul declară că a înțeles informațiile din contractul de locațiune și din prezentele „Termeni și condiții”, consimțământul său fiind dat în deplină cunoștință de cauză. Părțile atestă că toate clauzele contractuale au fost negociate și acceptate expres de către ele, neconținând clauze standard ori neuzuale, în înțelesul art. 1203-1203 C.civ.

Disponibil 24/7  la Telefon/Whatsapp +40754328550  E-Mail: office@gcarentacar.ro